หน้าหลัก 
พื้นที่ให้บริการ
 การสมัครสมาชิก
บริการของห้องสมุด
ทรัพยากรสารนิเทศ 
ระบบการจัดหมวดหมู่
การสืบค้นข้อมูล

 


 

 
 

ทรัพยากรสารนิเทศ

ทรัพยากรสารนิเทศ ที่ให้บริการมี ดังนี้
                หนังสือทั่วไป
               หนังสืออ้างอิง
                รายงานการวิจัย
                วารสาร
                หนังสือพิมพ์
                จุลสาร
                ซีดี-รอม
                วีดีทัศน์
                เทปบันทึกเสียง
                ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
                ผลงานการวิจัยของสถาบันดำรงราชานุภาพ
                รายงานการวิจัยของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
                เอกสารข้อมูลจังหวัด
                สิ่งพิมพ์ของกระทรวงมหาดไทย


                                 
   
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622