หน้าหลัก 
พื้นที่ให้บริการ
 การสมัครสมาชิก
บริการของห้องสมุด
ทรัพยากรสารนิเทศ 
ระบบการจัดหมวดหมู่
การสืบค้นข้อมูล
 

 
   
 
   
 


 

 
 

       
พื้นที่ให้บริการ
 

    ห้องสมุดกระทวงมหาดไทย ได้จัดพื้นที่ให้บริการออกเป็น 4 บริเวณ ดังนี้
           1. มุมท่องโลกอินเทอร์เน็ต
               2. มุมวารสารใหม่ จุลสารและหนังสือพิมพ์รายวัน
           3. มุมหนังสือ เอกสารวิชาการ
           4. มุมสื่อโสตทัศนวัสดุ

1. มุมท่องโลกอินเทอร์เน็ต
2. มุมวารสารใหม่ จุลสารและหนังสือพิมพ์รายวัน
3. มุมหนังสือ เอกสารวิชาการ

4. มุมสื่อโสตทัศนวัสดุ

   
 

2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622,35659