หน้าหลัก 
พื้นที่ให้บริการ
 การสมัครสมาชิก
บริการของห้องสมุด
ทรัพยากรสารนิเทศ 
ระบบการจัดหมวดหมู่
การสืบค้นข้อมูล

 


 

 
 

ระบบการจัดหมวดหมู่

             ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดหมวดหมู่โดยใช้ระบบการจัดหมู่ทศนิยม
ของดิวอี้ (Dewey Classification : D.C.) ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 หมวดหมู่ดังนี้
000     เบ็ดเตล็ด
100     ปรัชญา
200     ศาสนา
300     สังคมศาสตร์
400     ภาษาศาสตร์
500     วิทยาศาสตร์
600     วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
700     ศิลปะ นันทนาการ
800     วรรณคดี
900     ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

การกำหนดประเภทของหนังสือโดยใช้ตัวย่อต่างๆ ดังนี้อ      ย่อมาจาก     หนังสืออ้างอิง
R             "            Reference
รว           "            รายงานการวิจัย
วพ          "            วิทยานิพนธ์ ภาคนิพน์
วปอ       "            งานวิจัยของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปรอ       "            งานวิจัยของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร่วมกับเอกชน  
สดร       "            งานวิจัยของสถาบันดำรงราชานุภาพ
CEO      "            หนังสือเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบบูรณาการ
จว          "             เอกสารข้อมูลจังหวัด
มท         "             เอกสารสิ่งพิมพ์ของกระทรวงมหาดไทย
ภปร       "            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สก          "            สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มวก        "           สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
สธ          "            สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ปปร       "            พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
จปร        "           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กณ         "           สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
ส             "           พระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นอกจากนี้ยังมีเอกสาร 6ว., 7ว., และ8ว. ซึ่งเป็นเอกสารผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่ง
ของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

   
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622