หน้าหลัก 
พื้นที่ให้บริการ
 การสมัครสมาชิก
บริการของห้องสมุด
ทรัพยากรสารนิเทศ 
ระบบการจัดหมวดหมู่
การสืบค้นข้อมูล
 


 

 
 

บริการของห้องสมุด

บริการพื้นฐานของห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย
1. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
3. บริการ Internet
4. บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร
5. บริการสืบค้นสารนิเทศ OPAC
6. บริการยืม-คืนหนังสือ
7. บริการรับสมัครและทำบัตรสมาชิก
8. บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000-900
9. บริการหนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยของสถาบัน ดำรงราชานุภาพ รายงานการวิจัยของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เอกสารข้อมูลจังหวัด สิ่งพิมพ์ของกระทรวงมหาดไทย
10. บริการสื่อโสตทัศน์ เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ ซีดีรอม
11. บริการ WIRELSS LANS
12. บริการยืม-คืนหนังสือทางไปรษณีย์
13. บริการ e-book


   
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622