หน้าหลัก 
พื้นที่ให้บริการ
 การสมัครสมาชิก
บริการของห้องสมุด
ทรัพยากรสารนิเทศ 
ระบบการจัดหมวดหมู่
การสืบค้นข้อมูล

 


 

 
 

บริการของห้องสมุด

การสิบค้นหนังสือทาง Internet

ขั้นตอนการสืบค้นหนังสือทาง Internet
   
1. จากเว็บไซต์ของห้องสมุด http://www.stabundamrong.go.th/library/lib 4. htm เลือกสืบค้น
ข้อมูลหรือ URL  Address : http://moi.go.th/scripts/afwborr.dl?l
     2. ช่องแรกเลือกว่าจะค้นอะไร All words  คือทุกคำ  Subjects  คือสาขาวิชา Keywords  คือ
คำสำคัญ Authors คือผู้แต่ง Publishers คือสำนักพิมพ์ Series คือชื่อชุด Titles คือชื่อเรื่อง Topics คือหัวเรื่อง แต่ปกติแล้วจะเลือก All words

     3. ป้อนคำที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้ว Enter หรือ Click Go
     4. คำที่เกี่ยวข้องกับคำค้นทุกคำจะปรากฏขึ้น และมีเครื่องหมายถูก/ผิดกำกับอยู่ข้างหน้า
        - เครื่องหมายถูก คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมีอยู่
        - เครื่องหมายผิด คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ระหว่างงานเทคนิคยังไม่นำออกให้บริการ และ ทรัพยากรที่อยู่ใน แหล่งอื่นๆ หรือเป็นทรัพยากรที่ถูกยืม
      5. Click เลือกดูทรัพยากรที่ต้องการจะปรากฏรายละเอียดทางบรรณานุกรม    และรายละเอียด ทั่วไปของทรัพยากร  
      6. หากต้องการตัวเล่มให้จดเลขหมู่จากบรรทัดที่มีเครื่องหมายถูกไว้  เช่น 320.9593ฮ174ก (การเมืองการปกครองไทย เล่ม 2) 320.9593 หมายถึงเลขหมู่หนังสืออยู่ในหมวดสังคมศาสตร์ ฮ174ก หมายถึงเลขผู้แต่ง ฮ
 เป็นอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง 174 เป็นเลขประจำตัวผู้แต่ง  และ  ก คืออักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง
การตรวจสอบสถานะการยืม

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการยืม
     1.จากเว็บไซต์ http://moi.go.th/scripts/afwiinq.dll? หรือ
http://stabundamrong.go.th/library/lib4.htm 
     2. สมาชิก Log on เข้าสู่ระบบ โดย Your borrower barcode ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน
13 หลักหรือเลขสมาชิกห้องสมุด Your pin ใส่หมายเลข 9999 Click Go
     3. จะปรากฏรายชื่อทรัพยากรที่อยู่ระหว่างการยืม และวันกำหนดส่งหากไม่มีข้อมูลขึ้น หมายถึง ไม่มีติดค้างการยืมทรัพยากรจากห้องสมุด

                              ยืมหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
                              e-mail : moilibrary@yahoo.com
  

   
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622