หน้าหลัก 
พื้นที่ให้บริการ
 การสมัครสมาชิก
บริการของห้องสมุด
ทรัพยากรสารนิเทศ 
ระบบการจัดหมวดหมู่
การสืบค้นข้อมูล

 


 

 
 

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก

การสมัครสมาชิกห้องสมุด
 
       ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย มีดังนี้
           1. ผู้ใช้ที่ประสงค์จะทำบัตรสมาชิกห้องสมุดต้องกรอกรายละเอียดลงในบัตรทะเบียนสมาชิก
           2. บรรณารักษ์จะถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์  
           3. ผู้ใช้สามารถรับบัตรสมาชิกได้ตามกำหนดนัดหมายพร้อมลงลายมือชื่อและวันที่รับบัตร
              ด้านหลังของบัตรทะเบียนสมาชิก ไว้เป็นหลักฐาน     
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622