หน้าหลัก 
ประวัติและวิวัฒนาการ 
 วิสัยทัศน์
 วัตถุประสงค์  
สถานที่ตั้ง
 บุคลากร
 เวลาทำการ  
 

 
   
 
   
 


 

 
 

 

       
ประวัติและวิวัฒนาการ
          ปี พ.ศ. 2535 ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทยได้ผนวกห้องสมุดศูนย์เอกสารวิชาการของ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การ
สืบค้นข้อมูล ของห้องสมุดยังคงใช้บัตรรายการ ต่อมาจึงใช้ ระบบคอมพิวเตอร์   โปรแกรม CDS/ISIS  และระบบ AMS/PRO         ปี พ.ศ.2547 ห้องสมุดได้ดำเนินการจ้าง บริษัทคอมพิวเตอร์ 
ซีสเต็มส์  คอลซัลติ้ง (CSC)   เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องสมุด
กระทรวงมหาดไทย (พัฒนาระบบงาน และบริหาร จัดการห้องสมุด) 
ห้องสมุดจึงได้รับการพัฒนา ปรับปรุง โดยการ นำ โปรแกรม
Alice for windows มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และช่วยค้นคว้า
    

        ปี พ.ศ. 2548 สามารถให้บริการยืม - คืนด้วยระบบ Barcode    และ ให้บริการสืบค้น ภายในห้องสมุดด้วย Intranet   (OPAC) จำนวน 3 เครื่อง บริการสืบค้น ฐานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (WebOPAC) จำนวน 3 เครื่อง


       ปี พ.ศ. 2549 มีการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดให้กว้างขวาง และ
ทันสมัย ยิ่งขึ้น ทำให้มีพื้นที่จากเดิม 212 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 313 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และรองรับจำนวน เอกสาร สิ่งพิมพ์ สำหรับให้บริการ ไม่น้อยกว่า 50,000 เล่ม  นอกจากนี้ ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นมุมกาแฟ ( coffee- corner)  เพื่อจูงใจ
ให้มี ผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น

 

   
 

2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622,35659