บรรยากาศห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย


 

 
   
 
   
 


 

 
 

   
ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
 
 • แผ่นพับห้องสมุด
 •   ผู้มีสิทธิใช้บริการ  
               ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่
                    1. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
                    2. ข้าราชการนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย
                    3. นักปกครองระดับสูง หลักสูตรนักบริหาระดับกลาง ข้าราชการที่ดี

     ข้อปฏิบัติและระเบียบการยืมทรัพยากรสารนิเทศ 
               1.ผู้ยืมต้องมายืมหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองและให้นำบัตรสมาชิกห้องสมุดมา
  แสดงต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ด้วย
               2. บัตรสมาชิกห้องสมุดกระทรวงมหาดไทยเป็นบัตรเฉพาะตนใช้แทนกันมิได้
               3. สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมทรัพยากรได้จำนวน 5 เล่ม ต่อ 1 สัปดาห์
               4. กรณีที่ส่งคืนเกินกำหนด สมาชิกต้องชำระค่าปรับวันละ 3 บาท ต่อ 1 เล่ม
               5. หากทำหนังสือสูญหายหรือชำรุด สมาชิกต้องแจ้งให้ทางห้องสมุดทราบโดยเร็วและต้องเป็น
  ผู้ชำระค่าปรับเท่าราคาหนังสือที่สูญหายหรือชำรุดเกินกว่าจะซ่อมแซม
               6. ประชาชนทั่วไป  นักเรียน  นิสิต   และนักศึกษา  ต้องมีสิ่งค้ำประกันหรือหลักฐานอื่นใดที่
  บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดเห็นสมควร และมีบัตรสมาชิกสามารถยืมหนังสือ ออกนอกห้องสมุดได้ชั่วคราว เพื่อถ่ายเอกสารได

    ความรับผิดชอบของผู้ใช้ห้องสมุด
      
        ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการมีดังต่อไปนี้
               1.ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพทรัพยากรสารนิเทศก่อนยืมจนกระทั่งส่งคืนให้อยู่ใน
  ูสภาพเดิมและต้องรับผิดชอบในการชำรุดเสียหาย หรือการสูญหายไม่ว่าในกรณีใดๆ
               2. เมื่อทรัพยากรสารนิเทศมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นผู้ยืมหรือผู้ใช้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อ
  ซ่อมแซมตามจำนวนเงินที่ห้องสมุดจ่ายไป
               3. หากมีการสูญหายจะต้องชดใช้ราคารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการสั่งซื้อหนังสือ   หรือสื่อ
  โสตทัศนวัสดุนั้นให้ห้องสมุด
               ในกรณีที่เป็นหนังสือหรือสื่อโสตทัศนวัสดุที่ไม่สามารถจะหาซื้อได้อีกหรือไม่ทราบราคาที่
  ี่แน่นอนและไม่สามารถจะหามาทดแทนได้ ผู้ยืมหรือผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้จำนวนเงินตามที่บรรณารักษ์   หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดกำหนดตามความเหมาะสม
               4. ถ้าไม่ส่งหนังสือหรือสื่อโสตทัศนวัสดุที่ยืมตามกำหนดและมิได้ต่ออายุการยืมภายในกำหนด เวลา ผู้ยืมจะต้องชำระเงินค่าปรับ รายการละ 3 บาท ต่อวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเป็นตนไป  โดยไม่นับ รวมวันหยุดราชการ

   
   มารยาทในการใช้ห้องสมุด
         
  มารยาทในการใช้ห้องสมุดมีดังนี้
                1. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
                2. ห้ามส่งเสียงรบกวนหรือปฏิบัติตนให้เป็นที่รบกวนสมาธิของผู้อื่น
                3. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวอื่นใดเข้ามารับประทานในห้องสมุด
                4. ห้ามทิ้งขยะหรือกระทำการใดๆ อันทำให้ห้องสมุดสกปรกเลอะเทอะ
                5. ผู้ใช้ต้องวางกระเป๋า สัมภาระ ยกเว้นกระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือและของมีค่าอื่นๆ
  ไว้ที่ห้องสมุดจัดให้ก่อนเข้าใช้
                6. ห้ามตัด ฉีก ทำลาย หรือกระทำการอื่นใดอันทำให้ทรัพยากรของห้องสมุดชำรุดเสียหาย
               
   อ่านทั้งหมด >> ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

   
 

2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622,35659