หน้าหลัก 
ประวัติและวิวัฒนาการ 
 วิสัยทัศน์  
 วัตถุประสงค์ 
สถานที่ตั้ง
 บุคลากร
 เวลาทำการ
 


 

 
 

 

       
วัตถุประสงค์
 

วัตถุประสงค์ของห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
       1. เพื่อใช้เป็นห้องสมุดและศูนย์เอกสาร เพื่อการค้นคว้าที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยสามารถ
อำนวยประโยชน์ ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       2. เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมเอกสารสนเทศ รายการการดำเนินงาน
รายงาน การวิจัย รายงานการสัมมนา ตลอดจนถึงโสตทัศนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใน หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
       3. เพื่อให้มีการจัดระบบเอกสารที่ทันสมัย สืบค้นเอกสารได้รวดเร็วประหยัดเนื้อที่ใน
การจัดเก็บ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
       4. เพื่อให้มีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่เข้ามาทำหน้าที่ในการเก็บรักษาและให้บริการ
เอกสารเพิ่มขึ้น
       5. เพื่อให้มีการจัดหาสถานที่ทำการให้เหมาะสมและเป็นสัดส่วน โดยให้มีพื้นที่เพียงพอใน
การจัดเก็บรักษา ดำเนินงาน ตลอดจนการให้บริการ
       6. เพื่อให้เป็นแหล่งชี้แนะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622