หน้าหลัก 
ประวัติและวิวัฒนาการ 
 วิสัยทัศน์   
 วัตถุประสงค์  
สถานที่ตั้ง
 บุคลากร
 เวลาทำการ  
 


 

 
 

บุคลากรประจำห้องสมุด

นางสาวบุษบา  ลาภวิไล
บรรณารักษ์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
e-mail : busaba_l99@yahoo.com


นางเบญจา เกตุตระกูล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

e-mail :
lov
ebenh@yahoo.com
นางสาวเตือนรัตน์ จันทร์เต็ม
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

e-mail : jantem444meuy@gmail.com

 

 

 

   
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622