Page 8 - สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๔-๒๕๖๕ เล่ม ๑
P. 8

เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งพลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี เป็นรัฐมนตรีว่าการ

      กระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อ ‘๑๐๐ ปีมหาดไทย’ บรรณาธิการประกอบด้วยนายสุชาญ พงษ์เหนือ
      นายประมวล รุจนเสรี และนายมนุชญ์ วัฒนโกเมร หนังสือหนา ๔๖๒ หน้า จ�านวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม และแบ่ง
      เรื่องราวในเล่มออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ประวัติศาสตร์มหาดไทย บทความวิชาการ และมหาดไทยในอนาคต

                                                ี
         พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทยได้จัดงานฉลองในวาระครบ ๑๐ รอบ และพิมพ์หนังสือท่ระลึกชื่อว่า
      ‘๑๒๐ ปีกระทรวงมหาดไทย’ ในสมัยท่นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และ
                        ี
      นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ เป็นปลัดกระทรวงฯ บรรณาธิการ คือ นายชวน ศิรินันท์พร หนังสือหนา ๓๓๐ หน้า

                                �
      จ�านวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม เนื้อหาประกอบด้วย ๕ ส่วน ได้แก่ ราลึกประวัติศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พระประวัติ
      สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ แนะน�าหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย วิวัฒนาการศาลากลางจังหวัด

                                    ้
                                            ี
                                            ่
                                            ี
                                   ้
               ู
                                        ้
                      ั
                                    ี
                                        ั
                                               �
                                 ุ
                               ุ
      และ ๑๑ องค์ความร้: คนมหาดไทยกบการบาบดทกข์บารงสข ทงนนับเป็นครงแรกทมการนาภาพถ่ายของ
                                   ั
                              �
                          �
                           ั
                            ุ
             ั
      ศาลากลางจังหวดมาตีพิมพ์และส่วนใหญ่เป็นภาพศาลากลางหลงเดม ก่อนพัฒนามาเป็นศาลากลางจังหวด
                                  ั
                                    ิ
                                                    ั
      หลังปัจจุบัน
         ในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทยจะมีอายุครบ ๑๓๐ ปี จึงสมควรจัดงานฉลองเป็นการพิเศษ
      คณะกรรมการจัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือที่ระลึกที่ได้จัดพิมพ์มาโดยตลอดนั้น มุ่งส�าหรับอ่านเอาความ
                               �
      แต่มีหนังสืออีกประเภทหน่ง ซ่งไม่ค่อยมีใครจัดพิมพ์เพราะทาได้ยากคือ หนังสือประเภทสมุดภาพ (photo book)
                   ึ
                 ึ
      กว่าจะรวบรวมภาพถ่ายเก่ามาได้นั้นต้องทุ่มเทเวลาและแรงกาย คณะกรรมการจัดงานจึงลงมติให้จัดพิมพ์หนังสือ
      ชื่อ ‘สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย เล่ม ๑’ และ ‘การตรวจราชการมณฑลเทศาภิบาล’ เล่มแรก
      เป็นหนังสือประมวลภาพถ่ายเก่าต้งแต่คร้งรัชกาลท ๕ จนถึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นภาพถ่ายขาว-ดาอัน
                            ี
                            ่
                        ั
                                                   �
                    ั
      ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และยังไม่เคยรวบรวมเป็นหลักฐานไว้ให้ปรากฏ ในเล่มจาแนกภาพเป็นกลุ่มๆ ดังน้ ี
                                          �
      ื
                                           ี
                            ่
      เร่องพระมหากษัตริย์กับกระทรวงมหาดไทย สถานท ศาลากลางจังหวัด ภารกิจและหน้าท่ของกระทรวงมหาดไทย
                            ี
      บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย สิ่งของที่ระลึกซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย และเอกสารกับสิ่งพิมพ์
                                               ี
         ส่วนเล่มท่สองจะเป็นหนังสือรวบรวมรายงานการตรวจราชการของข้าหลวงเมืองต่าง ๆ ท่มีมายังเสนาบด ี
             ี
                     �
                      ึ
      กระทรวงมหาดไทย แล้วกระทรวงฯ นาข้นทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ�านวน ๑๕ แฟ้ม
                                                 ี
      หนังสือเล่มนี้สะท้อนภาพการปฏิบัติงานของปูชนียบุคคลรุ่นบุกเบิกของชาวมหาดไทยว่ามีความเปล่ยนแปลง
      และแตกต่างอย่างไรกับรุ่นปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
         กระทรวงมหาดไทยหวังว่า ‘สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย เล่ม ๑’ น้จะยังประโยชน์แก่นักปกครอง
                                         ี
                                        ื
      ให้ระลึกถึงเร่องราวความเป็นมาและชีวิตของคนมหาดไทย ผู้มีความปล้มใจอันเน่องมาแต่ปฏิบัติราชการได้สาเร็จ
                                    ื
           ื
                                                   �
      สมความมุ่งหมาย ช่วยแก้ไขปัญหานานัปการของบ้านเมือง และเป็นเครื่องเตือนใจให้คิดถึงประชาชนเป็นหลัก
                �
      เพื่อที่จะ “บ�าบัดทุกข์ บารุงสุข”
                                          (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
                                           ปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                     วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
      6 I 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13