Page 7 - สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๔-๒๕๖๕ เล่ม ๑
P. 7

ค�าน�า           เรื่องการฉลองอายุของบุคคล สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น นิยม
        ยึดเอา ๑ รอบนักษัตร คือครบ ๑๒ ปี เป็นอย่างธรรมเนียมไทย หรือ

        ๑ ทศวรรษ คือครบ ๑๐ ปี เป็นอย่างธรรมเนียมสากล เช่น การฉลอง ๙๖ ปี
                         ิ
        แห่งการสถาปนาหน่วยงานของรัฐ อาท กระทรวง กรม หรือการฉลอง ๕๐
        ปีแห่งการก่อตั้งหน่วยงานเอกชน อาทิ บริษัทจ�ากัด สมาคม

           กระทรวงมหาดไทยสถิตสถาวรเป็นเสาหลักของราชการไทย
          ิ
                              ื
                               ี
                                   ิ
        มาเน่นนานครบ ๑๓๐ ปีใน พ.ศ. ๒๕๖๕ นี นับเป็นเร่องท่น่ายินดีย่ง สมควร
                         ้
        แก่การจัดงานฉลอง ประกอบพิธีทางศาสนา และบาเพ็ญสาธารณกุศล
                               �
          ั
        รวมท้งงานอ่น ๆ อันเป็นหิตานุหิตประโยชน์ กระทรวงมหาดไทยได้จัดงาน
             ื
                                     ี
                           ่
        ฉลองในลกษณะนีมาหลายคราว ครงแรกเมอกระทรวงมหาดไทยมอาย      ุ
                           ื
                ้
            ั
                        ้
                        ั
        ครบ ๖๐ ปีใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ผู้บังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น คือ
        พลตร บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และพระยา
          ี
                     ิ
                     ์
             ี
        รามราชภักด (หม่อมหลวงสวัสด อิศรางกูร) ปลัดกระทรวงฯ ได้กราบบังคม
        ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
                                ่
                             ื
                     �
                                ี
        บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดงานเม่อวันท ๑ เมษายน พ.ศ.
        ๒๔๙๕ และได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อ ‘อนุสรณ์เนื่องในงานฉลองวันท่ระลึก
                                     ี
        สถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ ๖๐ ปีบริบูรณ์’ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
           พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งเป็นวาระที่กระทรวงมหาดไทยมีอายุครบ ๖ รอบ
        หรือ ๗๒ ปี ก็เกิดเหตุขัดข้อง มิอาจจัดงานฉลองเป็นการใหญ่และพิมพ์
            ี
        หนังสือท่ระลึกได้ เนื่องจากทางราชการไม่มีงบประมาณ จึงได้แต่ประกอบ
        พิธีบ�าเพ็ญกุศลทางศาสนา
           ต่อมาในปีรุ่งข้น คือ พ.ศ. ๒๕๐๘ นายถวิล สุนทรศารทูล ปลัด
                 ึ
                                �
                          ี
        กระทรวงมหาดไทย ได้ร้อฟื้นความคิดเก่ยวกับการจัดทาหนังสือท่ระลึก
                                     ี
                   ื
         ึ
                                   ั
        ซ่งจะประมวลเรองราวและประสบการณ์ของนักปกครองผู้ปฏิบติราชการ
               ื
               ่
                ั
        ในหัวเรองว่า ‘ประวติมหาดไทย’ เพื่อให้เป็นนิทัศนอุทาหรณ์แก่ข้าราชการ
           ื
           ่
        ในปัจจุบัน การจัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ได้ใช้วิธีระดมทุนด้วยการให้บริษัทห้างร้านมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
                        ี
                                              ี
        หนังสือ โดยมีคณะกรรมการด้านโฆษณาเป็นนักธุรกิจและพ่อค้า หนังสือดังกล่าวมีชื่อว่า ‘ท่ระลึกคล้ายวันสถาปนา
        กระทรวงมหาดไทย ๑ เมษายน ๒๕๐๘’ หนา ๕๗๔ หน้า (ไม่นับรวมหน้าโฆษณา) ประธานคณะกรรมการจัดท�า
        คือ นายประเสริฐ กาญจนดุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
           ส�าหรับวาระครบ ๗ รอบของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๕๑๙ นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามี
        การพิมพ์หนังสือท่ระลึกข้น ได้สอบถามท่านผู้รู้และเอตทัคคะทางหนังสือเก่า ก็ไม่มีใครเคยพบเห็น จึงสันนิษฐาน
                   ึ
                ี
        ว่าคงเป็นเพราะเกิดเหตุวุ่นวายทางการเมือง ท�าให้ต้องงดจัดกิจกรรมในปีดังกล่าว และมาเริ่มจัดอีกครั้งหนึ่งใน
        วาระครบ ๑๐๐ ปี กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ สมัยที่นายอนันต์ อนันตกูล
                                                     5 I 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12