Page 4 - สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๔-๒๕๖๕ เล่ม ๑
P. 4

ชื่อหนังสือ          สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕ - ๒๕๖๕ เล่ม ๑
                 ผู้จัดพิมพ์          กระทรวงมหาดไทย
                 พิมพ์ครั้งที่ ๑        เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
                 ที่ปรึกษา           นายอนันต์ อนันตกูล ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                นายอารีย์ วงศ์อารยะ ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

                                นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
                 บรรณาธิการ           นายเอนก นาวิกมูล
                                นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
                 กองบรรณาธิการกระทรวงมหาดไทย  นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ

      จัดพิมพ์โดย                     นางสาวดารา รักษาชาติ
      กระทรวงมหาดไทย                   นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา

                                นายวีระ แสงจันทร์
                                นางสาวกฤตติกา หงส์หิน
                 กองบรรณาธิการ         นายพินัย อนันตพงศ์
                                นางวรรณา นาวิกมูล
                                นายสุปรีดิ์ ณ นคร
                                นางสาวโชติรส เกตุแก้ว
                                นายวุฒิพงศ์ ท้าวฬา
                 ถ่ายภาพ            นายพิชญ์ เยาว์ภิรมย์
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ       นายชนินทร์ อินทร์พิทักษ์
                 ศิลปกรรม            นางสาวทิษฏยา นาคเนียม

                 พิสูจน์อักษร          นางสาววรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์
                                นายวสันต์ พร้อมมิตรญาติ
                 ด�าเนินการพิมพ์        ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ส�านักพิมพ์ต้นฉบับ (๒๐๑๘)
                                ๘ ซอยงามวงศ์วาน ๒๓ แยก ๑๘ ต�าบลบางเขน
                                อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
                 พิมพ์ที่            บริษัทพิมพ์ดี จ�ากัด
                                ๓๐/๒ ถนนเจษฎาวิถี ต�าบลโคกขาม
                                อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
                                โทร. ๐-๒๔๐๑-๙๔๐๑
                 จ�านวนหน้า           ๒๕๒ หน้า
                 จ�านวนพิมพ์          ๕,๐๐๐ เล่ม
                 ISBN              978-974-458-730-5


      © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๘
      Printed in Thailand ๒๐๒๑

      2 I 2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9