Page 11 - สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๔-๒๕๖๕ เล่ม ๑
P. 11

ประวัติกระทรวงมหาดไทย


                                              โดย นายพินัย อนันตพงศ์                                  ้
                                  ั
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง จัดตงกรมนคราทร (พ.ศ. ๒๔๖๘) โอนแผนกราชทัณฑ    ์
                           ื
                                                �
        ประกาศแก้ไขระเบียบการปกครองแผ่นดิน เม่อวันท ๑ จากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกรมพลาภัง (พ.ศ. ๒๔๖๙)
                              ่
                              ี
        เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ เพื่อจัดตั้งกระทรวงแบบใหม่และผู้ จัดตั้งกรมตรวจคนเข้าเมือง (พ.ศ. ๒๔๗๐)
                                    �
                      �
                           ี
        ดารงตาแหน่งเสนาบด โดยจัดสรรอานาจหน้าท่และความ     สาหรับการปกครองส่วนภูมิภาค กระทรวง
        �
           �
                 ี
                           ้
        รับผิดชอบของแต่ละกระทรวงให้เป็นสัดส่วนไม่ซ�าซ้อนกัน มหาดไทยได้สถาปนา “ระบบเทศาภิบาล” โดยแบ่งการ
              ั
                                               �
        และทรงแต่งต้งให้สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ปกครองออกเป็นระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ เมือง
                                                  �
                         �
                                                      ื
                                   ั
        ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย        (จังหวด) และมณฑล ขนมาแทนทการปกครองหวเมอง
                                               ี
                                                     ั
                                          ้
                                               ่
                                          ึ
           อานาจหน้าท่ของกระทรวงมหาดไทยสมัยแรก แบบโบราณได้สาเร็จ ทาให้ประชาชนได้รับการ “บาบัด
           �
                                          �
                                       �
                                                      �
                 ี
                       ี
        ปรากฏตามประกาศจัดปันหน้าท่ระหว่างกระทรวง ทุกข์ บารุงสุข” อย่างท่วถึง บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า
                                   �
                                         ั
        มหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๔๓๗ ระบุว่า และประเทศมีความมั่นคงมาตามล�าดับ
                                           ี
        “...เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รักษาการเพื่อ    หลังการปฏิวัติเปล่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
        ท่จะบารุงรักษาความสงบเรียบร้อยและให้มีความเจริญ ๒๔๗๕ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ
         ี
          �
        ในเมืองต่าง ๆ ...” รวมท้งได้รบมอบหมายให้รับผดชอบ ราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
                    ั
                            ิ
                  ั
                                    ึ
                      ั
        บังคับบัญชาและปกครองหัวเมืองท่วประเทศ เพื่อปฏิรูป ๒๔๗๖ ซ่งแบ่งการบริหารราชการแผ่นดิน ออกเป็น ๓ ส่วน
                                                      ิ
                                         ิ
        และวางรากฐานการปกครองท่ดึงอานาจเข้าสู่ส่วนกลาง คือ (๑) ราชการบรหารส่วนกลาง (๒) ราชการบรหาร
                     ี
                      �
                                   ู
                      ี
                                               ิ
                                                     ิ
        มีเอกภาพในการบังคับบัญชาท่สามารถขยายกิจการ ส่วนภมภาค และ (๓) ราชการบรหารส่วนท้องถน และ
                                    ิ
                                                     ่
        ของหน่วยงานในส่วนกลางให้กว้างขวางออกไปอย่าง ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
        มีประสิทธิภาพ                  พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งก�าหนดให้กระทรวงมหาดไทย “มีอ�านาจ
                                      ี
                    �
                                     ี
           สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงปรับปรุง และหน้าท่เก่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
        แก้ไขราชการกระทรวงมหาดไทยให้เหมาะสมและ ราชอาณาจักร การสาธารณสุขและสาธารณูปการ กับการ
                                    ้
                                      ี
                                          ่
        ก้าวหน้าข้นตามลาดับ ทรงจัดแบ่งหน้าท่ราชการใน ปกครองทองท” โดยจัดสวนราชการแยกเป็น (๑) สานักงาน
                                      ่
                                                    �
            ึ
                          ี
                �
        กระทรวงออกเป็น ๑๒ กรม คือ (๑) กรมมหาดไทยกลาง เลขานุการรัฐมนตรี (๒) ส�านักงานปลัดกระทรวง (๓) กรม
        (๒) กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ (๓) กรมพล�าภัง (๔) กรม ต�ารวจ (๔) กรมมหาดไทย (๕) กรมโยธาเทศบาล (๖) กรม
        สารวจ (๕) กรมปลัดบัญช (๖) กรมทะเบียน (๗) กรม ราชทัณฑ์ (๗) กรมสาธารณสุข และ (๘) กรมอัยการ
        �
                   ี
                                                      ี
        ต�ารวจภูธร (๘) กรมต�ารวจภูบาล (๙) กรมพยาบาล (๑๐)    หลังจากน้นกระทรวงมหาดไทยมีการปรับเปล่ยน
                                       ั
                                 �
                                      ี
        กรมป่าไม้ (๑๑) กรมราชโลหกิจภูมิวิทยาหรือกรมแร่ และ อานาจหน้าท่ตลอดจนปรับปรุงการจัดส่วนราชการตลอดมา
                             ี
                                                  ี
                                                    ี
        (๑๒) กรมสรรพากรนอก ซึ่งหลายกรมควรเป็นหน้าท่ของ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจท่เปล่ยนแปลง
        กระทรวงอ่น ๆ แต่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ ไปตามสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
            ื
        ริเริ่มจัดท�าขึ้นก่อน เมื่อได้จัดตั้งขึ้นส�าเร็จและด�าเนินการ ประเทศ โดยมีวิวัฒนาการการแบ่งส่วนราชการระดับกรม
        เรียบร้อยแล้ว ก็โอนไปให้กระทรวงท่กรมนั้น ๆ ควรสังกัด ดังนี้
                       ี
               ื
        ไปตามลาดับ เม่อพ้นสมัยของพระองค์แล้ว ก็ได้มีการ    - พ.ศ. ๒๔๘๓ จัดตั้งกรมการอินโดจีน เนื่องจาก
           �
        ปรับเปลี่ยนการจัดส่วนราชการอีกหลายครั้ง ดังนี้ จัดตั้ง เกิดวิกฤตการณ์ กรณีเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส
        กรมสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๔๖๑) รวมกระทรวงมหาดไทย      - พ.ศ. ๒๔๘๔ ยุบกรมการอินโดจีน ย้ายกรม
        กับกระทรวงนครบาลเป็นกระทรวงเดียวกัน (พ.ศ. ๒๔๖๕) ประชาสงเคราะห์จากสานักนายกรัฐมนตรีและย้ายกรม
                                          �
                                 ี
        จัดต้งกรมบัญชาการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๖๖) ท่ดินจากกระทรวงเกษตราธิการมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย
          ั
                                                     9 I 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16