ผลงานวิจัย

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง
1. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทและการสนับสนุนพรรคการเมือง (2536)
2. เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น (2537)
3. การกำหนดอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น (2536)
4. แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยงานปกครองท้องถิ่น (2536)
5. รูปแบบแนวทางการประกอบการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิ่น (2537)
6. บทบาทความสัมพันธ์ของส่วนราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (2538)
7. ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (2539)
8. การศึกษาความเป็นชุมชนเมืองของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (2539)
9. บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เหมาะสมในอนาคต (2540)
10. ทรรศนะว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาระบบพรรคการเมือง (2540)
11. ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (2542)
12. การกระจายอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม ลงสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (2542)
13. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ อบต. (2542)
14. คู่มือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานในพื้นที่ระดับตำบล (2542)
15. แนวทางการตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. แบบมีส่วนร่วม (2542)
16. การถ่ายโอนภารกิจของกรมโยธาธิการให้ อบจ. และ อบต. (2542)
17. การถ่ายโอนงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น/องค์กรชุมชน (2542)
18. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล (2543)
19. ดัชนีวัดความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล (2546)
20. การยุบเลิก ศอ.บต. : ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2547)
21. การเป็นชุมชนเมืองของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (2549)

 

งานวิจัยเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการบริหารของกรมและกระทรวงมหาดไทย
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด (2536)
2.
แนวทางการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน และระบบการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2536)
3.
การปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย (2536)
4.
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (2537)
5.
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน (2537)
6.
ปัจจัยที่มีส่วนในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สป.มท. (2538)
7.
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเฉพาะกับราคาที่ดิน เพื่อสนับสนุนพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณราคาที่สูงขึ้นหรือลดลงของอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือจากการเวนคืน พ.ศ. 2537 (2538)
8.
ยุทธศาสตร์มหาดไทย (2538)
9. ยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัด พ.ศ.2540-2549 (2539)
10
. การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการพัฒนาในระดับจังหวัด (2539)
11. การศึกษาเพื่อจัดทำเครื่องชี้วัดสำหรับประเมินผลการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย (ด้านความมั่นคงฯ) (2539)
12. รูปแบบการประสานแผนพัฒนาจังหวัด อำเภอ ตำบล และท้องถิ่นในอนาคต (2539)
13. การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาท หน้าที่ โครงสร้าง และระบบงานของสำนักงานจังหวัด (2539)
14. การปรับปรุงวิธีการงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย (2539)
15. เทคนิคการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด : การจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2539)
16. การศึกษาการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานแบบยึดพื้นที่ (2539)
17. ทัศนคติของผู้ใช้รถและถนนต่อมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (2539)
18. การศึกษาพฤติกรรมการจราจร ทัศนคติและการยอมรับของการใช้รถใช้ถนนต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ (2539)
19. ยุทธศาสตร์การปกครองในทศวรรษหน้า (2541-2550) (2540)
20. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาในระดับจังหวัด (2540)
21. ทิศทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีแบบยั่งยืน (2540)
22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (2541-2550) (2540)
23. ประสิทธิภาพยุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์ (2540)
24. การฟอกเงิน (2540)
25. คู่มือการใช้ที่ดินของรัฐ (2541)
26. คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาในระดับจังหวัด (2541)
27. แนวทางการดำเนินงานเรื่องศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค (2543)
28. ประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค (2542)
29. การพัฒนาการบริหารงานบุคคลของกรมการผังเมือง (2542)
30. ธรรมรัฐกับประชาสังคม : ภารกิจบริบทใหม่ของกระทรวงมหาดไทย (2542)
31. ประสบการณ์และเทคนิคการบริหารราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยระดับสูงที่ครบเกษียณในปี 2542 (2542)
32. ยุทธศาสตร์ รพช.ในทศวรรษหน้า (2543-2552) (2542)
33. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (2542)
34. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2542)
35. การประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอนภารกิจจาก มท. : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี (2543)
36. ประสบการณ์นักบริหารมหาดไทย 2543 (2543)
34. ประสบการณ์และเทคนิคการบริหารราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยระดับสูงที่ครบเกษียณในปี 2543 (2543)
35. การถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2543 และ 2544 (2544)
36. การประเมินการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการและปฏิบัติการผังเมือง (2544)
36. จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา กรณีจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอ่างทอง (2545)
36. การพัฒนาขีดสมรรถนะของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2545)
37. คู่มือการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ(P.S.O)ของสำนักงานจังหวัด (2545)
38. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม  กระทรวงมหาดไทย  (2547)

38. การพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของจังหวัด ( 2547)
38. โครงการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (2548)

 

งานวิจัยเพื่อปรับปรุง/พัฒนาบริการและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
1. การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย (2536)
2. การประเมินผลงานการบริการประชาชนบนสถานีตำรวจ(2537)
2. การเพิ่มขีดสมรรถนะ กรอ.จังหวัด ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด (2539)
3. การพัฒนาจังหวัดบริเวณพื้นที่หกเหลี่ยมเศรษฐกิจในบทบาทของกระทรวงมหาดไทย (2539)
4. การบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน (2539)
5. แนวทางความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐในการแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้ง (2540)

6. ทัศนะในการกระทำผิดของผู้ต้องขังในคดียาเสพย์ติด (2542)
7. ประเมินความก้าวหน้าของมาตรการจ้างงานในชนบท 2541 ของกระทรวงมหาดไทย (2542)
8. ประเมินผลสรุปรวมมาตรการจ้างงานในชนบท 2541 ของกระทรวงมหาดไทย (2542)
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะมูลฝอย) (2544)
10.การศึกษาศักยภาพการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง(2544)

Last Update :