มุมวิชาการ
 
 

  วารสาร
  รายงานวิจัย
  เอกสารความรู้ สดร.
  คู่มือการสืบค้น Internet
  คู่มือการสืบค้น OPAC
  
รวมลิงค์  



 
 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส

 
 
 

เปิด วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น
.
ปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร. 0-3824-0500-9
สป. 35622 , โทรสาร ต่อ 35613

 

แนะนำ
ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย

ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย


แนะนำห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย

บรรยากาศภายในห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย
บรรกาศในอดีต
บรรยากาศในปัจจุบัน

ประวัติและวิวัฒนาการ
      วิทยาลัยมหาดไทย แต่เดิมตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยกระทรวงมหาดไทยได้ใช้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า เป็นวิทยาลัยมหาดไทย ต่อมากรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถาน จึงทำให้ไม่สามารถต่อเติมอาคารหรือแก้ไขเป็นที่พักค้างของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ต้องพักค้างได้ ในปี พ.ศ. 2539 - 2542 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้ขอใช้พื้นที่ของกรมพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 39.1 ไร่ ในการก่อสร้างวิทยาลัยมหาดไทยเพื่อรองรับการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการก่อสร้างวิทยาลัยมหาดไทย ได้แล้วเสร็จและเปิดใช้ เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2543

ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทยได้เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อราวปี พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา งานห้องสมุด โดยเปิดใช้บริการอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารสัมมนา วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งให้บริการหนังสือสื่อและสื่อสิ่งพิมพ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยลัยมหาดไทย ต่อมาได้ย้ายห้องสมุดลงมาให้บริการ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสัมมนา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้เข้าศึกษาค้นคว้าได้ง่ายขึ้น

ปี พ.ศ. 2548 ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และคุรุภัณฑ์พื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการงานห้องสมุด อาทิ ชั้นเหล็กวางหนังสือ ชั้นเหล็กสำหรับจัดแสดงวารสาร รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ เป็นต้น

ปี พ.ศ. 2549 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยมหาดไทย และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้สำรวจพื้นที่และปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกัน ณ วิทยาลัยมหาดไทย เห็นควรขยายพื้นที่ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทยเพิ่มอีก 1 ห้อง (พื้นที่กว้าง 8.3 เมตร ยาว 11.6 ม.) เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

ปี พ.ศ. 2550 ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย ได้รับชั้นวาง และทรัพยากรสารนิเทศบางส่วนที่ขนย้ายมาจากห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยามหาดไทย จ.นนทบุรี และในเดือนพฤศจิกายน 2550 ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย ได้รับการสนับสนุน หนังสือ และชั้นวางจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 20

ปัจจุบัน ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ มีหน้าที่ในการให้บริการ จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ณ วิทยาลัยมหาดไทย

 
   
   
 

2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622
ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426