การสืบค้นข้อมูล พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


มุมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://moinet ( http://203.151.46.10/act50/search_dept.asp)

http://www.stabundamrong.go.th/interest/i_53.htm
http://www.stabundamrong.go.th/library/e1.1.html
http://www.moi.go.th
http://www.mahadthai.com เลือก e-law
http://moinet/intranet/divs0201.html (กองกลาง)
http:// moinet/intranet/divs0203/index.html (กองคลัง)


 


 

 
 
   
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622