ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสมรรถนะ (Completency Standard) ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.52 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ