การปฏิบัติธรรม ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557