พิธีเปิดห้องคลังสมอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ อาคารดำรงราชานุภาพ