พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ