พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

-