การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุสำนักงานจังหวัดและส่วนกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2556 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

-