พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 60 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

-