การอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุสำนักงานจังหวัดและส่วนกลาง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2556 ณ ห้องกาหลา โรงแรมดุสิตเพลส

-