การบรรยายธรรมเรื่อง ธรรมกับการทำงาน โดยพระมหาสมปองฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

-