พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 60 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั่้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

-