พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 61 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

-