พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (บมท.) รุ่นที่ 26 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห่้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

-