การบรรยายธรรม โดยพระพรหมบัณฑิต เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

-