พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

-