พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (บมท.) รุ่น 26 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

-