โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก