ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 20 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชั้น 8 อาคารสถาบ้นดำรงราชานุภาพ