พิธีเปิดการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการ โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย