วิธีระงับความเสียหายอันเกิดจากการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กถ. ชั้น 8 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ