โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (IT Audit) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ
<