พิธีเปืดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ