สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศดูงานห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553