การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) เรื่อง งานพิธีการทูตและการต่างประเทศ วันที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ