การบรรยายรื่อง "สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด จิตเมตตา สามัคคีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม" โดย พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสโส วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม วันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ