การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินการที่ผ่านมาและการกำหนดทิศทางการดำเน
ินงานสถาบันดำรงราชานุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 24-25 กันยายน 2553 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี