การบรรยายเรื่อง กลยุทธ์เอาชนะใจ โดย พระราชธรรมนิเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ