การทำบุญฟังธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก ณ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2553