การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) เรื่อง การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง/ชายในหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ