การปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ วันที่ 25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ