Online Training By ก.พ.

นางจรัญญา  ศรีไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สถาบันดำรงราชานุภาพ

                      เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร Training the New Normal for the Trainers” จัดโดยสำนักงาน ก.พ. โดยเป็นตัวแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้ารับความรู้  จึงขอนำมาถ่ายทอดไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ต่อไป

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาข้าราชการให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่างๆสำหรับการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ได้  ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

                     ๑) การบรรยายเรื่อง “New Normal ของการจัดการฝึกอบรม” โดย นางสาวรพีพร  มณีพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน  อธิบายว่า สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดทำสื่อรายวิชาเพื่อพัฒนาข้าราชการ จำนวน ๑๕ รายวิชา  ผ่านระบบ Thailand Massive Open Online Course : Thai MOOC ซึ่งเป็น ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ ระยะต่อไป สำนักงาน ก.พ. จะพัฒนาให้มี Studio ของตัวเองและจะพัฒนาแพลทฟอร์มการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากได้งบประมาณ Learning Portal และให้หน่วยงานราชการคิดมิติใหม่การฝึกอบรม โดยแนะนำว่า การจัดทำสื่อการสอนผ่านออนไลน์ อย่างน้อยควรมี เครื่องคอมพิวเตอร์ Core 7, เตรียม Staff ตัดต่อ Spotlight ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  และใฝ่รู้  ซึ่งการอบรมสำนักงาน ก.พ. จะเน้นทำงานเป็นเครือข่ายเช่น หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ รุ่น ๓-๕ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมออนไลน์

ชุดวิชาของสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑๕ วิชา  ที่เปิดสอนใน Thai MOOC

รหัสวิชา

ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง

ลิงค์เข้าเรียน

OCSC001 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

5

https://cutt.ly/OCSC001
OCSC002 การสื่อสารและการประสานงาน

5

https://cutt.ly/OCSC002
OCSC003 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

7

https://cutt.ly/OCSC003
OCSC004 ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่

7

https://cutt.ly/OCSC004
OCSC005 การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

5

https://cutt.ly/OCSC005
OCSC006 การออกแบบองค์กรดิจิทัล

5

https://cutt.ly/OCSC006
OCSC007 การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล

5

https://cutt.ly/OCSC007
OCSC008 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

6

https://cutt.ly/OCSC008
OCSC009 การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา

5

https://cutt.ly/OCSC009
OCSC010 วินัยและจรรยาข้าราชการ

5

https://cutt.ly/OCSC010
OCSC011 การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ

5

https://cutt.ly/OCSC011
OCSC012 ระบบราชการไทย

5

https://cutt.ly/OCSC012
OCSC013 การเป็นข้าราชการ

5

https://cutt.ly/OCSC013
OCSC014 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5

https://cutt.ly/OCSC014
OCSC015 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

5

https://cutt.ly/OCSC015


วิชาของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน ๑ วิชา

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง

ลิงค์เข้าเรียน

NESDC001 ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ

7

https://cutt.ly/NESDC001

วิชาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เกี่ยวกับดิจิทัล จำนวน ๑ วิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง

ลิงค์เข้าเรียน

SPU005 เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital

10

https://cutt.ly/SPU005

                  ๒) แนะนำ MOOC เพื่อให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เล่าถึง วิวัฒนาการของ MOOC เริ่มจากยุคแรกๆคือ CAI ,OC,OOC มาเป็น MOOC ซึ่งเป็นการเรียนรู้ระบบเปิด ที่มีชื่อเสียงและวิชาหลากหลายเช่น Coursera,edx,Udacity ,Jmooc ส่วนประเทศไทยมี www.Thaimooc.org เป็นการเรียนด้วยภาษาไทย  แนะนำว่าส่วนราชการสามารถออกแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อ MOOC ที่มีอยู่  หรือ จะพัฒนาใหม่เข้ามาใสในระบบเพิ่มเติม แล้วออกแบบให้ผู้เรียน (๑) เรียนด้วยตนเอง  ในระบบ MOOC (๒) เรียนในระบบ MOOC ร่วมกับการอบรมในห้องเรียนปกติ (๓) เรียนในห้องเรียนปกติ แล้วเรียนเสริมด้วยระบบ MOOC หรือ (๔) ให้ผู้เข้าอบรมผ่านวิชาใดของ MOOC มาก่อน แล้วมาเข้าอบรมโดยใช้ ZOOM ก็ได้ จุดเด่นของ MOOC ต่างจากออนไลน์อื่นๆ คือ เนื้อหาจากมหาวิทยาลัย,ผู้มีประสบการณ์ใช้สื่อวีดิทัศน์เป็นหลัก เรียนกับอาจารย์และเรียนด้วยตนเอง เรียนรายวิชาสั้น มีแบบฝึกหัด มีข้อสอบ มีอาจารย์ตรวจ มีเฉลย มีการให้ประกาศนียบัตรออนไลน์  ในอนาคตจะพัฒนาหลักสูตรโดยนำหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมาแปลและเปิดสอนเป็นภาษาไทย และการเข้าเรียนให้ง่ายขึ้นโดยผูกบัญชีรหัสผ่านเป็นระบบเดียวกันกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อง่ายต่อการบันทึกในระบบ ก.พ.๗ ออนไลน์ และมุ่งหวังว่า Certificate จาก   การเรียนจะนำไปเทียบหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยได้

ระบบ Thai MOOC รองรับการพัฒนาวิชาของส่วนราชการขึ้นเอง ซึ่งจะต้องผ่าน ๑๐ มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับ MOOC  เช่น มี Intro ๑-๓ นาที,Video สื่อการสอนแต่ละคลิป ไม่เกิน ๑๐ นาที,   ๑รายวิชา  สื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓๕ % อีก ๖๕ % เป็นข้อมูลรายวิชา กิจกรรม แหล่งทรัพยากรเพิ่มเติม และ การประเมินผล, หลักสูตรอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง, ผลงาน๑ รายวิชา เนื้อหาต้องเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  เป็นต้น  ข้อดีที่ส่วนราชการจะได้รับคือ หลักสูตรวิชาจะเผยแพร่ในรูปแบบสากล และมีทีมงานของ TCU เป็นผู้จัดการจึงไม่ต้องลงทุนดูแลระบบเอง โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะเข้าร่วมเป็น ThaiMOOC Microside สามารถสร้าง Logo มีรายวิชาของตนเอง และสร้าง Domain ได้

ปัจจุบัน ระบบ Thai MOOC  มี Microside  กว่า ๑๐๐ หน่วยงาน  เปิดการสอน ๑๒ หมวดหมู่รายวิชา  รูปแบบการนำเข้ารายวิชา ๔ รูปแบบ โดย (๑) มหาวิทยาลัย (๒) โครงการมุ่งเป้าของ TCU เช่น สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มสธ. สำหรับข้าราชการ (๓) หน่วยงานภาครัฐ  (๔) ขอใช้พื้นที่เผยแพร่รายวิชาที่ผลิตไว้ เพื่อให้แก่หน่วยงานในและต่างประเทศ อาจารย์ และ นิสิต/นักศึกษา

               ๓) สอนระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมออนไลน์

                   ๓.๑ ยกตัวอย่าง ThaiMOOC Talk ก่อนเริ่ม live  จะกำหนดหัวข้อเรื่อง  กำหนดวิทยากร ประชาสัมพันธ์การเข้าห้อง Meeting Room ระบบ Zoom ผ่าน Facebook  การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ และที่พิเศษคือสามารถให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิมพ์ประกาศนียบัตรออนไลน์การเข้าร่วมได้อีกด้วย
                  ๓.๒ การใช้งาน ZOOM หากเป็น Host (ผู้จัด) สอนการใช้เครื่องมือ การเตรียมSoftware Team Viewerเพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้จากระยะไกล  ออกแบบฉากพื้นหลังให้วิทยากรโดยใช้โปรแกรม Canva  การสร้างตารางประชุม  การRecord  การแบ่งกลุ่มย่อยเลือก Breakout Room เมื่อต้องการให้กลับมาห้องใหญ่ เลือก Close all rooms  เทคนิคเรียกผู้เรียนโดยให้พิมพ์ตัวเลขในห้อง Chat  การให้ผู้เรียนเปลี่ยนพื้นฉากหลังโดยคลิกที่ Virtual Background  กรณีต้องการ Live ผ่าน Facebook  ความเร็วของอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 2 Mbps และพึงระวังว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอดของส่วนราชการอาจติด Proxy ให้ประสานหน่วยงานด้าน IT  แนะนำเทคนิคอุปกรณ์การ Live สดควรมีถุงพลาสติกคลุมแสงเพื่อให้หน้าวิทยากรนวลขึ้น  มีผ้าฉากหลังเป็นสีเขียวเพื่อลดการสะท้อน  เตรียมกล้องมือถือและโหลด Iriun Webcam ไว้ในมือถือโดยทำให้อยู่ใน Network เดียวกัน ใช้สายโทรศัพท์มือถือต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ และอย่าลืมเลือกไม่ให้มีสัญญาณโทรศัพท์

                  ๓.๓ การ Live สดโดย Open Broadcast Studio : OBS  เพื่อเป็น Live Coach วิธีนี้เป็นทางการจึงมีอุปกรณ์มากกว่าโทรศัพท์มือถือ ข้อดีของ Software OBS Studio คือ ฟรี ความละเอียดระดับ Full HD โดยอธิบาย Software อื่นๆที่ใช้ Live สด คือ Light stream ใช้กับเกมส์,Stream Labs, Xsplit ,     Vmix ดีแต่มีค่าใช้จ่าย ความละเอียด 4K  การ Broadcasting คือการถ่ายทอดหรือเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงสู่ผู้ชมในระยะไกล ควรมีคอมพิวเตอร์ ๒ จอสำหรับควบคุม ๑ เครื่อง และเป็นจอ Broadcast ๑ เครื่อง สามารถสร้าง Intro Before Live (สื่อโฆษณา)  สอนการใช้ OBS เพื่อใช้ร่วมกับ ZOOM แล้ว Share ไปยัง Facebook  หรือ Youtube

                   ๓.๔ การทำ Graphic Design โดยใช้ Canva สอนโดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นการสอนเทคนิคในการสร้างสื่อการพิมพ์ มัลติมีเดีย ง่ายและสวย ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์แต่งภาพก็สามารถทำได้  ไม่ต้องลงโปรแกรม ฟรี โดย Log in จากบัญชี Google Facebook หรือ e-mail  วิชานี้สอนในระบบ Thaimooc ด้วย

โปรแกรม Canva สามารถสร้างเสียง Background เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ได้ ๔ รูปแบบ คือ  (๑) Presentation (๒) เลื่อนหน้าจอ (มี paralax effect) (๓) นำทางแบบคลาสสิค (๔) แบบมาตรฐาน  รูปภาพที่มีให้มีทั้งแบบฟรี และมีค่าใช้จ่าย วิธีการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปจะมีภาพตัวอย่างให้เลือกมากมายเมื่อพอใจรูปแบบใดคลิกเลือก แล้วปรับแต่งได้ทั้งรูปภาพ ตัวอักษร ตำแหน่ง สี  (บางภาพไม่ฟรี ให้สังเกตสัญลักษณ์รูปมงกุฎ) ภาพสำเร็จจะซ้อนกันหลายภาพ ให้คลิกภาพที่เสียเงินออกแล้วทำรูปใหม่ขึ้นแทนที่ โดยนำรูปที่มีอยู่ หรือนำรูปเข้าใหม่จาก google เลือก tool/color/transparent (โปร่งแสง) แล้ว Copy image นำเข้าโปรแกรม canva โดยกด Control v  แล้วกด Upload  หากจะทำภาพเคลื่อนไหวดาวน์โหลดเป็น .Mp4 ได้  แชร์พื้นหลังได้  (การทำภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมนี้ สามารถUpload ไปใช้เพื่อทำภาพวีดีโอพื้นหลังให้กับวิทยากรใน Zoom ได้)  และสร้าง QR-Code ได้  สร้าง Infographic ได้ รวมทั้ง โหลดเป็นไฟล์ .ppt เก็บไว้ในเครื่องได้

<—  ผลงานทดลองทำด้วย Canva  

                    ๓.๕ การ Screen Recorder โดยใช้โปรแกรม Vidyard และ Loom สำหรับอัดคลิปการบรรยายไว้ล่วงหน้า สอนโดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ทั้ง ๒ โปรแกรมเป็นโปรแกรมฟรี  แต่ต้องติดตั้งการใช้งานในเครื่องเสียก่อน แล้วเข้าใช้งานโดยบัญชี Google หรือ e-mail

                            Loom.com สามารถทำสื่อการสอนโดยมีภาพวิทยากรพูดคุยกับผู้เรียนไปด้วย ทำให้ไม่น่าเบื่อ  เมื่อสร้างเสร็จจะได้ลิงค์เพื่อเข้าชมได้ทุกที่ทุกเวลา  ระยะเวลา ๑๒๐ นาที  ติดตั้งส่วนขยายได้  แก้ Title ได้  กด Download เก็บลงคอมพิวเตอร์ได้  มีปุ่มทำซ้ำ ทิ้งถังขยะ จัดโฟลเดอร์ได้ กด Copy Link chare ได้ทันที นับจำนวนคนเข้าชมได้จะมีรูปผู้เข้าชมแสดงขึ้น  สามารถแก้ไขวีดีโอได้  การเริ่มต้น Setting  ตั้งค่าเพื่อเปิดปิด (๑) Comments (๒) Emoji Reactions (๓) Viewer can download  (๔) Show analytics to viewer การใช้ Trim เพื่อตัดต่อ Video โดยง่ายเลือก Start trimming จะมีสัญลักษณ์เมือกำหนดช่วงสีแดง       ไม่ต้องการแล้วกด remove  จะตัดวีดิโอทิ้งไป เลือกกดตัดได้ทุกส่วน  ข้อดีที่ Vidyard ทำไม่ได้ การบันทึกไฟล์วีดีโอการสอนจะตามบันทึกไปทุกหน้าจอที่ผู้สอนเลือกขึ้น Screen ข้อด้อยที่ Loom ทำไม่ได้ คือ ไม่มี upload

                           Loom.com/desktop เป็นการเข้าโปรแกรมแบบไม่ต้องเข้า Chrome  ภาพที่ได้มีความคมชัดสูงสุดขนาด Full HD มีปุ่ม Start Recording, Preferences, Highlight mouse click, Recording Countdown,Flip Camera  มี Short Cutsเพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเช่นชื่นชม โปรยกระดาษสี  ข้อจำกัดคือ สร้าง Video เผยแพร่สูงสุดได้ ๒๕ ไฟล์ ข้อแนะนำ ให้ทำ Videoใน Loom แล้วไปเผยแพร่ใน Vidyard

                         Vidyard.com ไม่ต้องลงโปรแกรมในเครื่อง เข้าใช้ผ่านบัญชี Google หรือ e-mail การบันทึกไฟล์ Video จะเลือกได้ ๓ แบบ คือ (๑) บันทึกหน้าจออย่างเดียว (๒) บันทึกหน้าจอและหน้าผู้สอน (๓) บันทึกหน้าผู้สอน สามารถ upload ไปบน Cloud , ทุก Video สร้าง Link ได้ เริ่มใช้งานให้ติดตั้งส่วนขยายเสียก่อน โดยเข้า Chrome เลือก  Chrome เว็บสโตร์  และเลือก Free Video and Screen Recorder  ข้อดีที่ Loom ทำไม่ได้ คือ ไม่สามารถ upload ไปบน Cloud และ ข้อด้อยที่ Vidyard  ทำไม่ได้คือ การบันทึกไฟล์วีดีโอการสอนได้เพียงหน้าจอโปรแกรมชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว  จะไม่ตามบันทึกไปทุกหน้าจอที่ผู้สอนเลือกขึ้น Screen

                    ๓.๖ เครื่องมือ Online Brainstorming สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการระดมสมอง  การจัดทำสื่อ e-book และการเผยแพร่สื่อด้วย Customized URL & QR code สอนโดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)  โดยสรุปคือ ๔ เครื่องมือ

                            (๑) Padlet ฟรี ไม่ต้องลงโปรแกรมในเครื่อง เข้าใช้ผ่านบัญชี Google หรือ e-mail  เป็นเครื่องมือเพื่อแบ่งปันให้ผู้เรียนเข้าร่วมระดมสมองออนไลน์ วิธีใช้โดยเข้าไปที่ padlet.com ใช้งานระบบมีให้เลือก ๘ รูปแบบ เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการนำมาModify สี ข้อความ รูปภาพ ให้เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งค่าต่างๆ แล้ว Share Link ส่งไปยัง กลุ่ม Socialตามแต่เราต้องการ  เช่นทำLink ไปในกลุ่ม LINE เพื่อระดมสมอง แบ่งปันความคิดเห็น รูปภาพ เสียง วีดีโอ ข้อดีคือสามารถดูโหวต ดูคอมเมนท์ได้

                            (๒) PubHTML5  ฟรี ไม่ต้องลงโปรแกรมในเครื่อง เข้าใช้ผ่านบัญชี Google หรือ e-mail  เป็นเครื่องมือสร้าง e-book โดยนำเข้าไฟล์หนังสือ .pdf ที่มีอยู่  จากนั้นโปรแกรมจะประมวลอัตโนมัติเป็นไฟล์หนังสือ e-book เก็บรวมรวมไว้ เนื่องจากเป็นโปรแกรมฟรีจึงไม่ได้ไฟล์เพื่อไปเผยแพร่ให้ดาวน์โหลด  แต่จะได้เป็นไฟล์ลิงค์ของหนังสือเล่มนั้นๆไปเผยแพร่แทน

                            (๓) Bit.ly เป็นโปรแกรมฟรี ไม่ต้องลงโปรแกรมในเครื่อง เข้าใช้ผ่านบัญชี Google หรือ  e-mail ช่วยให้ย่อไฟล์ที่มีชื่อยาวให้สั้นลง  และข้อดียังสามารถตั้งชื่อไฟล์ที่ย่อแล้วให้ง่ายแก่การจดจำได้อีกด้วย โดยเลือก Sign up เลือก create ตั้งชื่อที่ต้องการ วาง  โปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อไฟล์

                            (๔) Unitag.io/QRcode  เป็นโปรแกรมฟรีใช้งานได้ทันที เพื่อใช้สร้าง QR code และแต่งให้สวยงาม เปลี่ยนสี เปลี่ยนจุด เพิ่มภาพ Logo

                     ๓.๗ การสร้างแบบสอบถาม การสร้างแบบทดสอบ และผูกการตอบคำถามเพื่อสร้างประกาศนียบัตรออนไลน์ สอนโดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

เมื่อมีบัญชี Google Drive สร้างจาก GOOGLE Form  เป็นข้อคำถามต่างๆ การเพิ่มข้อคำถามเลือก +  โดยการสร้าง e-certificate จะเชื่อมกับคำถามแรกของแบบ  จึงต้องตั้งคำถามแรกเพื่อให้ผู้ตอบกรอกอีเมล์ หากเป็นการตอบข้อสอบให้ตั้งค่าคะแนนแต่ละข้อด้วย  เมื่อเสร็จแบบสอบถาม/แบบทดสอบแล้ว  ให้ติดตั้งโปรแกรม Certify’em  จากนั้นเข้าแบบทดสอบที่สร้างไว้จะพบ Certify’em  ให้กดเลือก Show Certify’em Controls แล้วเลือก เปิด/ปิดการส่งใบ Certificate, ตั้งค่าผ่านกี่ % จึงจะได้รับใบ certificate, เลือกรูปแบบใน Certificate ที่มีให้ในระบบ หรือเลือกนำรูปแบบที่สร้างขึ้นเองมาใช้ (คำอธิบายด้านล่าง)  แล้ว Set up กด Select a new file  ทั้งนี้ไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่จะมีกรอบข้อความให้พิมพ์แก้ไขได้เช่น  ข้อความ ชื่อหน่วยราชการ  ขอแสดงความยินดีแก่ ส่วนชื่อที่จะผูกกับข้อคำถามจากแบบทดสอบ พิมพ์ว่า คุณ {{Full name}}  กดเลือกใบ Certificate ที่ออกแบบไว้หรือเลือกไว้ เลือก Advanced จะมีข้อถามให้ตอบเพื่อใช้พิมพ์เป็นคำใน Certificate

ถ้าเป็น Exam Options  อาจพิมพ์ว่า ขอบคุณค่ะ ขอให้ตรวจสอบอีเมล์เพื่อรับ electronic Certificate นะคะ

Email Options        ใช้ที่มีจากระบบ ไม่มีช่องให้กรอกแก้ไข/เพิ่มเติม

Name of Sender     พิมพ์ชื่อส่วนราชการที่มอบ certificate

Subject of EMAIL  สวัสดีค่ะคุณ {{Full name}}

Contents of Body   อาจพิมพ์ว่า รายวิชา…..โดย ชื่อสถาบัน…..ชื่ออาจารย์ผู้สอน……..

หรือ  เข้าร่วมกิจกรรมงาน…….เมื่อ………

Certificate BCC.     ชื่ออีเมล์ของบัญชีGoogle ที่ใช้

Certificate Options

Send as                  image

Share via              Email (typical)

แล้วกด Save Changes เสร็จการสร้าง

                            การสร้างรูปแบบ Certificate ขึ้นเอง ด้วย Google Presentation เข้า Google Drive เลือกใหม่ แล้วเลือก Google สไลด์ จะได้รูปแบบงานนำเสนอไม่มีชื่อแล้วสร้างรูปแบบที่ต้องการ แต่ต้องระบุ

คุณ {{Full name}}  และท้ายสไลด์ให้พิมพ์ {{certificate id}} เพื่อเป็นรหัสใบ certificate เพื่อใช้ตรวจสอบได้

                             สรุปบทเรียน ให้ฝึกทดลองทำให้คล่อง เพื่อคุ้นเคยกับเครื่องมือและนำไปใช้ได้  โดยอ่านทบทวนพร้อมชมวีดีโอย้อนหลัง  ศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม  เพื่อเตรียมเป็น Trainer ในยุค New Normal