Mahadthai Smart Link

กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการปฏิรูปเพื่อปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาได้ โดยรวบรวมข้อมูลของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยภายในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ติดต่อกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยค้นหาแอปพลิเคชันได้ง่ายมากขึ้น หากเข้า Google Play พิมพ์ mahadthai smart link  หรือ Scan QR-Code


(1) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  MOI 1567

ช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ประชาชนผู้เดือดร้อน สามารถดำเนินการลงทะเบียน บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง Mobile Application ได้ทันที ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม ดำเนินการตรวจสอบและตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของท่าน

                               (2)  MOI INFO 1567

เป็นแอพลิเคชั่นสำหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ และบริการค้นหาข้อมูลที่เข้าถึงประชาชนทั่วไปอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน โดยเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เช่น ข้อมูลสินค้าเกษตร , ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ , ข้อมูลเรื่องดิน , ข้อมูลเรื่องน้ำ , ข้อมูลเรื่องสภาพอากาศ เป็นต้น

 

 (3) Spond-V2

Application สำหรับการ Chat ด้วยข้อความพร้อมสติกเกอร์ เพื่อใช้ในการแจ้งเรื่องภัยต่างๆ ไปยัง Contact Center ของศูนย์ดำรงธรรม และของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

กรมการปกครอง        (4) Dopa Plus

งานบริการของกรมการปกครอง 17 ภารกิจ,เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ระยะเวลาบริการ ค้นหาสถานที่ราชการ แจ้งขั้นตอนการให้บริการ   

  (5) Thailand Foreign Workers Card Check
แสดงข้อมูลที่ผูกติดอยู่กับ QR Code บนบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนบัตร                

กรมที่ดิน               (6)  LandsMaps

สำหรับการตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน โดยระบุเลขที่โฉนด หรือสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

                                 (7) LandsFone

สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรมที่ดิน ทั่วประเทศ,สั่งโทรออกจาก Application ได้,เข้าถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานบ่อยด้วยเมนูรายการโปรด,ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้

กรมโยธาธิการและผังเมือง
(8) Yota Construction Management (for executive) 
ระบบบริหารงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง (สำหรับผู้บริหาร)


 

 

 

 

 

 

(9) แอปกฎหมายผังเมือง เป็นแอปพลิเคชั่นเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายด้านการผังเมือง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องด้านการผังเมือง กฎกระทรวงผังเมืองรวม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    (10) DLA              แอปพลิเคชั่นเพื่อการติดต่อสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงข้อมูล การติดต่อกับผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้ 1. หนังสือราชการ 2. ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น 3. Intranet 4. E-mail 5. ข่าวประชาสัมพันธ์ 6. E-book 7. FAQs 8. ติดต่อเรา

 (11) ASEAN DLA

แหล่งเรียนรู้ด้านอาเซียน ที่สามารถแสดงผลได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแอพพลิเคชั่นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ สาระน่ารู้ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งนำเสนอข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ตลอดจนรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับอาเซียนและอาเซียนอินโฟกราฟฟิกที่จะทำให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น

กรมการพัฒนาชุมชน
(12) EIS  รวมระบบรายงาน

 

 

 

 

(13) โปรแกรมบันทึก จปฐ.และ กชช.2ค

 

 

  (14) กทบ.
เพื่อประเมินผลความสําเร็จโครงการประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน  ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโครงการประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านให้สามารถ ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ศึกษาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดโครงการประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านให้เกิดความยั่งยืน  และเพื่อคัดเลือกโครงการประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านที่สร้างความยั่งยืนให้แก้ชุมชนในระดับ ดีเด่น และเพื่อถอดองค์ความรู้ความสําเร็จ/บทเรียนของโครงการประชารัฐ ให้ได้ต้นแบบที่ดี (Best Practice) ของ โครงการประชารัฐของประเทศไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(15) รายงานข่าว ปภ. เพื่อใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ เครือข่ายภาคีด้านสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อใช้รายงานข่าว และ บริหารข่าวสารด้านสาธารณภัย

 

การไฟฟ้านครหลวง     
(16) MEA Smart Life เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้า โดยสามารถตรวจสอบวันที่จดเลขอ่านค่าไฟฟ้า ตรวจสอบค่าไฟฟ้า วันที่ครบกำหนด และสามารถแสดงตำแหน่งสถานที่ชำระค่าไฟฟ้า ในรูปแบบแผนที่ดิจิตอลและภาพเสมือนจริง

 

                                (17)   MEA EV    

เป็นแอพพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า และเจ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีความสามารถดังนี้
– แสดงตำแหน่งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้จากหลายๆ หน่วยงาน เช่น สถานีชาร์จของการไฟฟ้านครหลวง , สถานีชาร์จของ EA และ สถานีชาร์จในโครงการสนับสนุนของ EVAT ครอบคลุมสถานีที่มีในประเทศไทย บนแผนที่
                                  (18) MEA E FIX    

Application สำหรับช่างไฟฟ้าของระบบงาน E-Fix จากการไฟฟ้านครหลวง ที่สามารถให้ช่างไฟฟ้าสมัครเข้าร่วมเป็นช่างไฟฟ้าของ MEA E-Fix รวมถึงเมื่อเป็นช่างไฟฟ้าแล้ว ทำการรับงาน ปฏิบัติงาน และปิดงานได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             (19)   PEA Smart Plus

PEA Smart Plus มีฟังก์ชันการทำงานหลัก ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
2. ค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้า
3. สร้าง QR Code และ Barcode เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงินค่าไฟฟ้าได้
4. ผู้ใช้งาน Application สามารถแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้
5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กฟภ.
6. ปฏิทินกิจกรรมของ กฟภ.
7. ผู้ใช้งานสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนได้
8. สามารถส่งข้อมูลข้อขัดข้องให้กับ PEA Call Center
9. สามารถติดต่อ กฟภ. ผ่านทาง e-mail, PEA Website, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram
10. สามารถสมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการเสริมของ กฟภ. เช่น แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย, แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น
11. สามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารได้

การประปาส่วนภูมิภาค       (20)  PWACRM

เป็น application เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ ประชาชนที่เป็นผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคโดยมีคุณสมบัติการทำงานดังนี้ 1. แจ้งค่าน้ำประปา 2. แจ้งเตือนการชำระค่าน้ำประปา 3. แจ้งผลการชำระค่าน้ำประปา 4. แจ้งเตือนก่อนตัดมาตร (อ่านมาตรแล้ว 15 วัน) 5. แจ้งเตือนการหักผ่านบัญชีธนาคาร (กรณีผู้ใช้น้ำหักผ่านธนาคาร) 6. แจ้งผลการหักผ่านธนาคาร (กรณีผู้ใช้น้ำหักผ่านธนาคาร) 7. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆเช่น ข่าวหยุดจ่ายน้ำ,ข่าวท่อแตก,ข่าวการซ่อมท่อ ฯลฯ 8. สามารถแจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนได้

                             (21) PWA 1662

เป็น application เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ ประชาชนที่เป็นผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคโดยมีคุณสมบัติการทำงานดังนี้  1.แสดงข้อมูลค่าน้ำประปา
2. แสดงข้อมูลสถิติการใช้น้ำประปาย้อนหลัง 12 เดือน
3. แจ้งเตือนค่าน้ำประปา เมื่อมีการอ่านมาตรวัดน้ำแล้ว
4. แสดง บาร์โคด และ QR Code
5. แสดงข่าวหยุดจ่ายน้ำ
6. แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
7. แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งท่อประปาแตก / รั่ว
8. แสดงข้อมูลทั่วไปของการประปาส่วนภูมิภาค
9. แสดงสถานที่ตั้งสำนักงานประปา

การประปานครหลวง     (22) MWA on Mobile

สำหรับพนักงานการประปานครหลวง
1. สามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากระบบทำเนียบโทรศัพท์
2. รองรับการการลงตารางนัดหมายจากส่วนกลาง
2.1 ส่วนกลางสามารถบันทึกการนัดหมายผ่านทางระบบเว็บไซต์ บน Intranet
2.2 ข้อมูลจะถูกส่งไปปรากฏที่ Calendar บน Smartphone/Tablet ของพนักงาน
2.3 พนักงานสามารถค้นหาตารางนัดของตนเองได้ จาก Smartphone/Tablet ของตนเอง
3. อำนวยความสะดวกการนัดหมายต่างๆของ กปน.
3.1 สามารถค้นหาและตรวจสอบตารางการนัดของผู้ที่ต้องการจะนัดก่อน ว่าว่างหรือไม่ ก่อนแจ้งนัด
4. สามารถแสดงตารางกิจกรรม กปน.
5. แสดงการนัดหมายของสถานพยาบาลการประปานครหลวง

counters-free

เริ่มนับ 15/10/62