KM plan1 ปี 2563

ส่งเสริมความรู้
ตามแผนการจัดการความรู้
: แผนที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
—————-

                   องค์ความรู้นี้ได้รวบรวมมาจากหลายๆเว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา และนำไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้
>> โครงการได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จังหวัดละไม่เกิน ๒ แสนบาท)  ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2

>> การจัดสรรงบประมาณและผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ

เริ่มนับ 22 / 6 / 63
hit counter