km-moi database

ประเภท เรื่อง 2560 2561 2562 2563
(1) องค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1 งานวิจัยเพื่อปรับปรุง/พัฒนาบริการและความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม (ยอดสะสม) 7 7 8 8
2 ข้อมูลไทยนิยมยั่งยืน  – 6 6 6
 – โมเดลกังหันลม โมเดลดอกไม้ (Best Practice)
3 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต  – 1 1 4
คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
4 การคัดแยกขยะ  –  –  – 1
5 ถอดบทเรียนจังหวัดสะอาด ลพบุรี เลย ลำพูน  –  –  – 1
รวม 7 18 19
(2) องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1 คู่มือบริการศูนย์ดำรงธรรม 1 1 1 2
2 Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด 107 107 107 108
3 Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด pmqa
PMQA 4.0  –  – 2 2
PMQA หมวด 1 9 13 16 16
PMQA หมวด 2 4 6 8 8
PMQA หมวด 3 3 3 4 4
PMQA หมวด 4  –  –  –  –
PMQA หมวด 5  –  –  –  –
PMQA หมวด 6 1 2 2 2
3 ความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมของประชาชน 4 4 4 4
4 กลไกและวิธีจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 1 1 1 8
5 ถอดรหัสการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  –  –  – 1
6 คู่มือการทำงานศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหา 2 2 4 4
เป็นเล่มเอกสาร
จำนวนเรื่อง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ (จำนวน 10 เรื่อง)
ขาดแคลนที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทำกิน (จำนวน 2 เรื่อง)
ขอความเป็นธรรม (จำนวน 10 เรื่อง)
บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ (จำนวน 4 เรื่อง)
การช่วยเหลือ/สงเคราะห์ (จำนวน 4 เรื่อง)
ทวงคืนพื้นที่สาธารณประโยชน์ (จำนวน 4 เรื่อง)
ปัญหาหนี้สิน/หนี้นอกระบบ (จำนวน 5 เรื่อง)
การค้ามนุษย์ (จำนวน 1 เรื่อง)
แก้ปัญหาทุจริต (จำนวน 1 เรื่อง)
ตัดไม้ทำลายป่า (จำนวน 1 เรื่อง)
การดำเนินงานของภาครัฐ/จราจร,ผลไม้,ฝาย,ถนน (จำนวน 6 เรื่อง)
7 จำนวนองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 48 48 124 124
องค์ความรู้ในเล่มเอกสาร
8 คู่มือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 1 1 1 1
รวม 181 192 279
(3) องค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่
 – ความรู้เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 7 7 7 7
 – รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2 2 2
 – การช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย  –  – 1 1
 – กาฬสินธุ์โมเดล : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  –  – 1 1
2 องค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 – รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่  –  – 1 1
 – ความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  –  – 1 1
 – คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชน และอำเภอ  –  – 1 1
3 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับพื้นที่   –  –  – 1
4 ระบบติดตามผลและประเมินผลแห่งชาติ  –  – 1 1
5 ฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  –  – 18 18
6 คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  –  –  – 1
7 ดัชนีวัดการประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  –  –  – 1
8 ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย  –  – 6 8
PMQA 4.0 
PMQA รายหมวด
ศูนย์ราชการสะดวก
Smart City
การปฏิรูปประเทศไทย
ศูนย์เรียนรู้อาเซียนมหาดไทย
สถิติเปรียบเทียบ
โมเดลที่สำคัญ
6 งานวิจัยด้านการพัฒนาการเมืองการปกครอง (สะสม) 17 17 17 17
7 งานวิจัยเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการบริหารของกรมและกระทรวงมหาดไทย 34 34 34 34
8 ความรู้จากการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)ครั้ง/ปี  3 4 6 6
9 การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รายกลุ่ม (สะสม)
 -กลุ่มการเงินการคลังและพัสดุ 24 25 27 27
 -กลุ่มการเมืองการปกครอง 4 4 4 4
 -กลุ่มการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5 5 5 5
 -กลุ่มคอมพิวเตอร์กับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 14 14 14 14
 -กลุ่มภาษาอังกฤษ 5 5 5 5
 -กลุ่มสารบรรณ 3 3 3 3
 -กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 2 2 2 2
 -กลุ่มบทบาททางสังคม 3 3 3 3
 -กลุ่มการจัดทำแผน 10 10 10 11
 -กลุ่มการพัฒนา / บริการ 1 1 2 4
 -กลุ่มการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด 4 4 4 5
 -กลุ่มงานด้านบุคลากรและพิธีการ 3 3 6 8
 -กลุ่มงานการต่างประเทศ 4 4 4 4
 -กลุ่มทั่วไป 10 13 15 15
10 เอกสารความรู้เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้  188 192 201 208
11 วารสารดำรงราชานุภาพ  55 57 59 61
12 ประสบการณ์ผู้บริหาร   (1) (2) 12 12 13 13
จำนวนเรื่อง (วารสาร) 500 520 530 537
จำนวนเรื่อง (ผู้บริหาร) 7 7 7 7
13 คู่มือการปฏิบัติงาน (สะสม)
คู่มือด้านนโยบาย  –  –  – 5
คู่มือด้านการเงินการคลัง  14 14 14 14
คู่มือด้านกฎหมาย 3 3 3 3
คู่มือด้านการต่างประเทศ 6 6 6 6
คู่มือปฏิบัติงานทั่วไป 15 15 15 15
คู่มือปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 3 3
คู่มือการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 4 4 4 4
คู่มือจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 26 26 29 29
 
รวม 988 1,028 1,095            1,116
(4) องค์ความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
1 วิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน  –  – 3 4
คู่มือปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 3 3
2 เทคนิคการสรุปกรอบแนวคิดเพื่อการนำเสนอ power point
3 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  –  – 1 1
4  ความรู้จาก CoPs ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี 14 14 14 17
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital disruptive world
การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ
ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
รวม 17 17 21 25
ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 2560 2561 2562 2563
1 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม CoPs (คน) 376 391 15,091
2 จำนวนการจัดกิจกรรม CoPs ต่อปี (ครั้ง) 3 4 6 6
3 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม CoPs (เรื่อง) 92 96 104 110
4 จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้นและใช้ประโยชน์ 71 71 74
5 จำนวนองค์ความรู้ที่เก็บในระบบ 1,193 1,257 1,416
6 จำนวนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 7 14 15
7 จำนวนองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 181 188 274
8 จำนวนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 988 1,019 1,084 1,116
9 จำนวนองค์ความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 17 17 21 25
10 จำนวนผู้เข้าใช้ข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 5,347 5,472 34,669
11 จำนวนนวัตกรรมของหน่วยงาน 9 10 15
12 จำนวน Best Practice ที่นำไปใช้ประโยชน์ 143 150 162
13 จำนวนช่องทาง / รูปแบบการให้บริการด้านการจัดการความรู้ 7 7 8
14 จำนวนของบุคลากรที่สำเร็จหลักสูตรผ่านระบบ e-Learning ขององค์กร (หลักสูตรแผนพัฒนาจังหวัด) ยอดสะสมตั้งแต่ปี2552 556 690 1,082  –
15 ร้อยละจำนวนของบุคลากรที่สำเร็จหลักสูตรผ่านระบบ e-Learning อย่างน้อย 2 หลักสูตร  –  –  –
16 ร้อยละจำนวนของบุคลากรส่วนกลางที่สำเร็จหลักสูตรผ่านระบบ e-Learning อย่างน้อย 2 หลักสูตร
17 ร้อยละจำนวนของบุคลากรส่วนภูมิภาคที่สำเร็จหลักสูตรผ่านระบบ e-Learning อย่างน้อย 2 หลักสูตร
จำนวนบุคลากร สป.มท. ส่วนกลาง
จำนวนบุคลากร สป.มท. ส่วนภูมิภาค
จำนวนวิชาที่บุคลากรเรียนจบ (หลักสูตรทั่วไป) ส่วนกลาง
จำนวนวิชาที่บุคลากรเรียนจบ (หลักสูตรทักษะดิจิทัล) ส่วนกลาง
จำนวนวิชาที่บุคลากรเรียนจบ (หลักสูตรทั่วไป) ส่วนภูมิภาค
จำนวนวิชาที่บุคลากรเรียนจบ (หลักสูตรทักษะดิจิทัล) ส่วนภูมิภาค
18 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์ความรู้ที่เผยแพร่ (ตามแผน KM)  –  – 79.96
19 ร้อยละของบุคลากรที่นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  –  – 80.25

 

ประเภท เรื่อง 2560 2561 2562 2563
(1) องค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1 งานวิจัยเพื่อปรับปรุง/พัฒนาบริการและความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม (ยอดสะสม) 7 7 8
2 ข้อมูลไทยนิยมยั่งยืน  – 6 6
 – โมเดลกังหันลม โมเดลดอกไม้ (Best Practice)
3 คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต  – 1 1
4 จำนวนหนังสือด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่ให้บริการยืม-คืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวม 7 18 19
(2) องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1 คู่มือบริการศูนย์ดำรงธรรม 1 1 1
2 Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด 107 107 107
3 Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด pmqa
PMQA 4.0  –  – 2
PMQA หมวด 1 9 13 16
PMQA หมวด 2 4 6 8
PMQA หมวด 3 3 3 4
PMQA หมวด 4  –  –  –
PMQA หมวด 5  –  –  –
PMQA หมวด 6 1 2 2
3 ความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมของประชาชน 4 4 4
4 กลไกและวิธีจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 1 1 1
5 คู่มือการทำงานศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหา 2 2 4
เป็นเล่มเอกสาร
จำนวนเรื่อง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ (จำนวน 10 เรื่อง)
ขาดแคลนที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทำกิน (จำนวน 2 เรื่อง)
ขอความเป็นธรรม (จำนวน 10 เรื่อง)
บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ (จำนวน 4 เรื่อง)
การช่วยเหลือ/สงเคราะห์ (จำนวน 4 เรื่อง)
ทวงคืนพื้นที่สาธารณประโยชน์ (จำนวน 4 เรื่อง)
ปัญหาหนี้สิน/หนี้นอกระบบ (จำนวน 5 เรื่อง)
การค้ามนุษย์ (จำนวน 1 เรื่อง)
แก้ปัญหาทุจริต (จำนวน 1 เรื่อง)
ตัดไม้ทำลายป่า (จำนวน 1 เรื่อง)
การดำเนินงานของภาครัฐ/จราจร,ผลไม้,ฝาย,ถนน (จำนวน 6 เรื่อง)
6 จำนวนองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 48 48 124
องค์ความรู้ในเล่มเอกสาร
7 คู่มือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 1 1 1
8 จำนวนหนังสือด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ให้บริการยืม-คืนผ่านอิเล็กทรอนิกส์  – 4 5
รวม 181 192 279
(3) องค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่
 – ความรู้เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 7 7 7
 – รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2 2
 – การช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย  –  – 1
 – กาฬสินธุ์โมเดล : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  –  – 1
2 องค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 – รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่  –  – 1
 – ความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  –  – 1
 – คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชน และอำเภอ  –  – 1
3 ระบบติดตามผลและประเมินผลแห่งชาติ  –  – 1
4 ฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  –  – 18
5 ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย  –  – 6
PMQA 4.0 
PMQA รายหมวด
ศูนย์ราชการสะดวก
Smart City
การปฏิรูปประเทศไทย
ศูนย์เรียนรู้อาเซียนมหาดไทย
6 งานวิจัยด้านการพัฒนาการเมืองการปกครอง (สะสม) 17 17 17
7 งานวิจัยเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการบริหารของกรมและกระทรวงมหาดไทย 34 34 34
8 ความรู้จากการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  3 4 6
9 การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รายกลุ่ม (สะสม)
 –กลุ่มการเงินการคลังและพัสดุ 24 25 27
 –กลุ่มการเมืองการปกครอง 4 4 4
 –กลุ่มการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5 5 5
 –กลุ่มคอมพิวเตอร์กับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 14 14 14
 –กลุ่มภาษาอังกฤษ 5 5 5
 –กลุ่มสารบรรณ 3 3 3
 –กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 2 2 2
 –กลุ่มบทบาททางสังคม 3 3 3
 –กลุ่มการจัดทำแผน 10 10 10
 –กลุ่มการพัฒนา / บริการ 1 1 2
 –กลุ่มการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด 4 4 4
 –กลุ่มงานด้านบุคลากรและพิธีการ 3 3 6
 –กลุ่มงานการต่างประเทศ 4 4 4
 –กลุ่มทั่วไป 10 13 15
10 เอกสารความรู้เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้  188 192 201
11 วารสารดำรงราชานุภาพ  55 57 59
12 ประสบการณ์ผู้บริหาร   (1) (2)  12 12 13
จำนวนเรื่อง (วารสาร) 500 520 530
จำนวนเรื่อง (ผู้บริหาร) 7 7 7
13 คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือด้านการเงินการคลัง (สะสม) 14 14 14
คู่มือด้านกฎหมาย 3 3 3
คู่มือด้านการต่างประเทศ 6 6 6
คู่มือปฏิบัติงานทั่วไป 15 15 15
คู่มือปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 3
คู่มือการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 4 4 4
คู่มือจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 26 26 29
14 จำนวนหนังสือด้านการพัฒนาพื้นที่ที่ให้บริการยืม-คืน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  – 9 11
รวม 988 1,028 1,095
(4) องค์ความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
1 วิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน  –  – 3
คู่มือปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 3
2 เทคนิคการสรุปกรอบแนวคิดเพื่อการนำเสนอ power point
3 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  –  – 1
4  ความรู้จาก CoPs ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี 14 14 14
รวม 17 17 21
ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ
1 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม CoPs (คน) 376 391 15,091
2 จำนวนการจัดกิจกรรม CoPs ต่อปี (ครั้ง) 3 4 6
3 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม CoPs (เรื่อง) 92 96 104
4 จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้นและใช้ประโยชน์ 71 71 74
5 จำนวนองค์ความรู้ที่เก็บในระบบ 1,193 1,257 1,416
6 จำนวนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 7 14 15
7 จำนวนองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 181 188 274
8 จำนวนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 988 1,019 1,084
9 จำนวนองค์ความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 17 17 21
10 จำนวนผู้เข้าใช้ข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 5,347 5,472 34,669
11 จำนวนนวัตกรรมของหน่วยงาน 9 10 15
12 จำนวน Best Practice ที่นำไปใช้ประโยชน์ 143 150 162
13 จำนวนช่องทาง / รูปแบบการให้บริการด้านการจัดการความรู้ 7 7 8
14 จำนวนของบุคลากรที่สำเร็จหลักสูตรผ่านระบบ e-Learning ขององค์กร (หลักสูตรแผนพัฒนาจังหวัด) ยอดสะสมตั้งแต่ปี2552 556 690 1,082
15 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์ความรู้ที่เผยแพร่ (ตามแผน KM)  –  – 79.96
16 ร้อยละของบุคลากรที่นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  –  – 80.25